NIEUWJAARSREDE VOORZITTER MARTIN SELTENRIJCH

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van BVV Barendrecht, die zaterdag 4 januari door meer dan 200 BVV-leden werd bezocht, heeft voorzitter Martin Seltenrijch zijn jaarlijkse nieuwjaarsrede gehouden. Hieronder de volledige tekst van de speech.

Goedemiddag dames en heren,

Namens het bestuur van de BVV Barendrecht heet ik u allen van harte welkom bij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Zoals gebruikelijk eerst even een terugblik op het oude jaar, waarin wij met ons eerste elftal helaas en na jaren op het hoogste amateurniveau te hebben gespeeld zijn gedegradeerd naar de Derde Divisie. Sportief gezien, maar ook financieel, een fikse tegenvaller, maar zoals ik reeds aangaf in mijn voorwoord in onze wederom schitterende presentatiegids, is het geen ramp. Uithuilen en opnieuw beginnen, heb ik gezegd. Daarom is er ook voor dit lopende seizoen gekozen voor een meer evenwichtige selectie die beter aansluit bij onze clubcultuur, waarbij de harmonie binnen de groep, de binding met de club en de derde helft in de kantine ook belangrijk zijn. Het beleid is om deze koers te blijven varen en met een juiste mix van ervaren spelers en jeugdige talenten zo snel mogelijk zien terug te keren naar de Tweede Divisie.

Als we het over eigen jeugd hebben, dan hebben we het ook over doorstroming. Doorstroming van eigen jeugd stelt uiteraard ook eisen aan onze jeugdopleiding. Met de komst van onze nieuwe hoofd jeugdopleiding Arno Kooij zijn er na een periode van observeren en gesprekken voeren met diverse mensen uit onze technische jeugdstaf al mooie stappen gezet. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we onze ambitieuze doelstelling voor onze jeugdopleiding in de komende jaren zullen gaan realiseren, met als uiteindelijk doel al onze selectieteams op divisieniveau te laten spelen.

Eén van de veranderingen binnen de jeugd die ik er graag nog even extra uit wil lichten is de Champions League / Bongerdjes, waar wij na vele jaren van trouwe dienst afscheid hebben genomen van een aantal oude rotten in het vak. Hun plaats is inmiddels overgenomen door een groep enorm enthousiaste vrijwilligers, de meeste van hen vaders, die onder leiding van Arie ‘Accu’ Wesdijk voortvarend aan de slag zijn gegaan met een grote groep aanstormende jonge talenten. Uiteraard willen wij de mannen die gestopt zijn enorm bedanken voor hun jarenlange geweldige inzet.

Uiteraard gaat het ons niet alleen om de selectieteams, maar streven wij ernaar om al onze jeugd, ieder op zijn niveau, het naar zijn of haar zin te laten hebben bij de BVV, die een veilige thuishaven moet zijn om op doordeweekse avonden en op de zaterdagen te trainen of te spelen. Helaas hebben wij ook in het afgelopen jaar moeten ervaren dat veilig niet altijd een zekerheidje is. Slecht gedrag binnen en buiten het veld, intimidatie, geweld, diefstal zijn zaken waar ook wij mee te maken hebben. Ook in het afgelopen jaar hebben wij helaas weer een aantal jonge leden om diverse redenen moeten royeren als lid, een uiterste en strenge sanctie waar wij als bestuur wel voor de volle 100% achter staan. Ik kan u verzekeren dat wij dit strenge beleid van normen en waarden zullen blijven handhaven.

Voor wat betreft onze meisjes- en damesafdeling moet ik helaas terugkomen op mijn positieve woorden geuit in mijn vorige Nieuwjaarsrede. Het is ons uiteindelijk niet gelukt om, hoe zal ik het zeggen, de zaak goed bij elkaar te houden. Mede ook daarom hebben wij besloten om aan het eind van dit lopende seizoen te stoppen met de samenwerking met Excelsior Rotterdam en het spelen op Eredivisieniveau. Helaas is de verwachte en gehoopte wisselwerking welke moest leiden tot een win-win situatie voor beide clubs niet van de grond gekomen en richten wij ons nu weer op onze eigen teams. Wij willen ernaar streven om middels een integrale aanpak alles weer snel op niveau te krijgen, waarbij ook hier geldt dat plezier hebben in je sport, saamhorigheid en gezelligheid bovenaan staan. Hier is in de afgelopen maanden reeds hard aan gewerkt.

Voor wat de overige afdelingen binnen onze vereniging betreft valt er op dit moment weinig te melden. Alles loopt over het algemeen zoals het moet lopen, bij de Renes 35+, de zaal, alsmede bij de G-afdeling, waar na het vertrek van Henk Vermeer, die ik via deze weg nog maar eens hartelijk wil bedanken voor zijn jarenlange geweldige inzet, de zaken goed zijn opgepakt door een aantal andere vrijwilligers.

Een afdeling die ik graag nog even apart wil noemen is die van het Genootschap van de BVV. In mijn vorige speech heb ik hier al over geïnformeerd. Ik kan u melden dat deze club die de BVV een goed hart toedraagt, zowel financieel als met advies, inmiddels is uitgegroeid tot zo’n 20 leden en dat één van de bijdragen die zij de BVV hebben geleverd de prachtige nieuwe TV-schermen zijn die u hier in de kantine en in het jeugdhonk wellicht heeft zien hangen.

Ja, en als we het dan over nieuwe TV-schermen hebben, dan is het bruggetje naar onze nieuwbouwplannen snel geslagen. U heeft wellicht allemaal wel in onze presentatiegids de fraaie impressies gezien van wat wij in gedachten hadden te willen gaan bouwen. Een ambitieus plan, waaraan de commissie nieuwbouw nu ruim anderhalf jaar werkt en diverse gesprekken heeft gevoerd met onder andere de gemeente over bijvoorbeeld de verlangde subsidie. Helaas moet ik u melden dat de zaken uiterst stroef lopen en wij, mede door – laat ik het hardop zeggen – de bureaucratie aanzienlijk veel tijd hebben verloren.

Daarnaast en helaas zijn in de tussentijd ook de bouwprijzen met zo’n 30% gestegen, wat ons heeft moeten besluiten om het huidige ontwerp van de nieuwe accommodatie te herzien en wij moeten gaan kijken hoe wij op een goedkopere manier toch een fraai nieuw complex kunnen realiseren. Want, laat één ding duidelijk zijn, het huidige complex is totaal niet meer van deze tijd en kost ons jaarlijks heel veel geld aan onderhoudskosten om de boel bijeen en draaiende te houden. Naar onze mening een verspilling van veel geld, geld wat wij beter aan nieuwbouw kunnen besteden. Zodra er meer nieuws is zullen wij u dit uiteraard laten weten.

Ja, en dan nu het onderwerp vrijwilligers. Voordat ik hierover verder ga wil ik uiteraard en allereerst alle bestaande vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar weer geweldig ingezet hebben voor de BVV hartelijk dank zeggen. Zonder jullie kan deze vereniging eenvoudigweg niet bestaan, en daar zit hem nu juist de pijn die wij op dot moment ervaren. Dit is onder meer ook de reden dat wij onlangs een enquête naar alle leden hebben gestuurd met daarin, onder andere, een aantal vragen over het verrichten van vrijwilligerswerk.

Wij hopen u tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 24 januari bij te kunnen praten over de uitkomst hiervan. Maar voor dat het zover is, wil ik iedereen er nog maar eens aan herinneren dat ook wij als bestuursleden vrijwilligers zijn die naast onze dagelijkse werkzaamheden vele uurtjes aan de club besteden. Vele handen maken licht werk, luidt het spreekwoord, maar als wij aan iemand vragen of diegene iets wil doen voor de club dan krijgen we vaak als antwoord “geen tijd”. Misschien is dat ook zo, maar als leden van deze vereniging hebben wij daar met zijn allen een verantwoordelijkheid. Zoals het in het afgelopen jaar is gegaan kan echt niet meer en 2020 staat dan ook in het teken van verandering en wellicht ook vervanging. Hierin krijgen jullie als leden een belangrijke rol. Dit is geen uitspraak van Jomanda, maar een zekerheidje die wij gezamenlijk in moeten gaan vullen. Met ons te kleine bestuur redden wij het eenvoudig niet meer om alle gaatjes dicht te lopen en alle binnenbrandjes te blussen.

Dit onderwerp is dan ook als één van de speerpunten meegenomen in het Leden Tevredenheidsonderzoek die u, mocht u dit nog niet gedaan hebben, tot dinsdag 7 januari kunt invullen. Hierin kunt u aangeven of en wat voor vrijwilligerswerk u zou willen doen. Ook is de optie tot afkopen benoemd. De uitslagen van dit onderzoek zullen, zoals ik al noemde, in de komende ALV worden besproken. Mocht het resultaat van dit onderzoek teleurstellend blijken en zich niet meer leden beschikbaar stellen tot het verrichten van vrijwilligerswerk, dan ziet het huidige bestuur zich genoodzaakt drastische maatregelen te nemen. Elk jaar vraag ik u om hulp maar vaak steeds vaker voel ik mij als een roepende in de woestijn en daar krijg ik enorme dorst van. Gelukkig kan ik dan altijd weer terecht bij die geweldige groep mensen achter de bar voor mijn favoriete drankje. Maar, beste mensen, even allen gekheid op een stokje: in feite is dit een ultieme schreeuw om hulp. Het is toch eigenlijk van de zotte dat een club met meer dan 2.200 leden niet in staat is om voldoende vrijwilligers te leveren. Zo, ik heb mijn frustratie weer een beetje kunnen uiten.

Sommige zaken gaan mij echt aan het hart, maar wat mij en de anderen binnen het bestuur gemotiveerd houdt is dat de BVV een prachtige club is om voor te mogen werken. Een vereniging die door vele andere clubs en collega-bestuursleden in het land enorm bewonderd wordt en waar tegenop gekeken wordt. Daar ben ik persoonlijk nog steeds trots op en dat zou ik ook graag willen blijven.

Ik wil mijn dit keer misschien wat serieuze en emotionele toespraak beëindigen met u allen een heel fantastisch, gezond en sportief jaar te wensen en samen met u een toast uit brengen op de BVV Barendrecht, onze club.

Proost!