Voetbalbeleid

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen wij u meer over het voetbalbeleid dat daaraan ten grondslag ligt.

Ons voetbalbeleid is gebaseerd op een aantal inhoudelijke keuzes. Deze gelden voor alles groepen.
 • Iedere spelers kan minimaal 2x per week trainen
 • Gekwalificeerde jeugdcoördinatoren zorgen met de trainers voor goede trainingen
 • De normen en waarden van BVV Barendrecht worden bewaakt
 • Er is periodiek overleg tussen de leden van de staf voor continue afstemming
 • Voor alle afdelingen tot en met de JO15 organiseert BVV Barendrecht per seizoen per bouw minimaal één ouderavond
Met het selecteren van jeugdspelers wordt beoogd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen. De uitgangspunten bij het selecteren zijn:
 • Het spelen van wedstrijden op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven je niveau te moeten spelen.
 • Er wordt rekening gehouden met de lichamelijke en geestelijke eigenschappen van een jeugdspeler.
 • Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk ontwikkelen, krijgen de kans om in een hoger team c.q. een hogere leeftijdsgroep te trainen en spelen.
 • Bij niet-selectieteams kan, naast kwaliteitscriteria en ontwikkeling, ook worden ingedeeld naar eigen voorkeur van speler(s) of ouders.
 • Betrokken ouders in welke functie dan ook kunnen en mogen niet oordelen en meebeslissen over hun eigen kind of familieleden.
 • De ontwikkeling van spelers wordt structureel vastgelegd in het spelersvolgsysteem. Dat is een verplichting voor selectiespelers en facultatief voor de breedtesport.

Met behulp van deze uitgangspunten proberen wij iedereen zo goed en eerlijk mogelijk op het juiste niveau en in de juiste groep te kunnen indelen. En dat is best een lastige klus. Als technische jeugdcommissie bewaken wij het proces. Natuurlijk zijn er soms vragen of klachten, en elke klacht is er één te veel, maar over het algemeen is er veel begrip voor de gemaakte keuzes.

De criteria voor selecteren zijn voetbalkwaliteiten, trainingsinzet en gedrag, maar ook sociale aspecten worden meegewogen bij de indeling van de niet-selectieteams. De specifieke criteria voor selectiespelers worden hier nader uitgewerkt. De JC van de breedtesport betrekken zoveel mogelijk de trainers van de teams bij de samenstelling van de groepen.

Gedurende het seizoen kan er altijd worden gewisseld, maar daar zijn we wel terughoudend mee. Het team waarin een kind speelt wordt toch het clubje waar hij zich aan kan gaan binden. Desondanks kan het toch nodig zijn. Dan doen we dat zoveel mogelijk op natuurlijke momenten in het seizoen.

In aanloop naar een nieuw seizoen wordt er een vaste procedure voor de breedtesport teams gevolgd. De trainers en JC’s zorgen dat in maart de overzichten voor het komend seizoen beschikbaar zijn. Deze worden in april besproken onder leiding van de JC en dienen als basis om te komen tot de nieuwe trainingsgroepen voor de breedtesport teams. In mei gaan deze trainingsgroepen trainen en oefenwedstrijden spelen (ook onderlinge) om de onderlinge verhoudingen te bepalen. In de “juli nieuwsbrief” worden de indelingen van de breedtesport teams en van de trainingsgroepen bekend gemaakt aan de leden.

Voor de activiteiten van alle teams geldt een aantal kaders. Deze kaders worden in deze paragraaf behandeld.

In de trainingen in alle leeftijdsgroepen wordt gewerkt met basisvormen. Basisvormen kun je herkennen aan:

 • Het voetbaleigen karakter (het is wedstrijdecht).
 • Er zijn veel herhalingen (veel aan de beurt, grote betrokkenheid).
 • Het is aanpasbaar aan het niveau (voetbalvermogen) van de leeftijd (spelen met weerstanden).
 • Er zijn veel mogelijkheden/kansen voor situatiegerichte aanwijzingen.

In elke training staat een gerichte doelstelling centraal. De oefenvormen en de coaching zijn ondersteunend aan het realiseren van deze doelstelling. De mate van realisatie van de doelstelling wordt geëvalueerd.

Om continuïteit gedurende de voetbalopleidingsjaren te verkrijgen, wordt bij de breedteport gewerkt met trainingsprogramma’s en jaarplannen voor de verschillende leeftijdsgroepen. In de programma’s wordt de moeilijkheidsgraad van de trainingen aangegeven. De trainers werken deze programma’s uit tot trainingen. Bij de oudere leeftijdsgroepen worden tactische- en conditionele trainingsaspecten nadrukkelijk ingebouwd in de trainingen. Qua inhoud wordt een trainingsaanpak gebruikt, die is afgeleid van de selectieteams. De inhoud van de oefenstof is gericht op het niveau van de spelers. Bij deze trainingsgroepen zal meer nadruk liggen op ‘’plezier’’, maar er moet ook worden ‘’geleerd’’.

Wij proberen tijdens onze wedstrijden als BVV Barendrecht verzorgd en aanvallend voetbal te spelen en dat begint al bij de onderbouw. Natuurlijk gaat er in deze leeftijd heel veel fout, maar door het als trainer te blijven herhalen pakken de spelers het vanzelf op. Er moet sprake zijn van een rode draad in de eerste vijf jaar van de opleiding, zodat speelwijzen, trainingsvormen, leeraccenten en coachtermen voor spelers herkenbaar zijn.

De opleiding van een voetballer bij de BVV duurt minimaal twaalf jaar. De spelertjes komen weliswaar op zeer jonge leeftijd (vijf jaar) bij onze club, maar vanaf 7 à 8 jaar is sprake van het regelmatig volgen van doelgericht trainingen. De overgang naar het seniorenvoetbal komt na de JO19 juniorentijd op 18-jarige leeftijd. De opleiding zet zich voort in de senioren bij de 2e of 3e seniorenselectie.

De leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen bepalen wat ze kunnen, wat je van ze mag verwachten en welke trainingsvormen wel en geen effect hebben. Onze Jeugdopleiding speelt hier op in door per leeftijdsgroep leerdoelen vast te stellen en de trainingsvormen en coaching hierop aan te passen.

De Jeugdopleiding van BVV Barendrecht kent daarom een bepaalde opbouw. Binnen de genoemde leeftijdsgroepen werken we voornamelijk aan de gestelde leerdoelen. De leerdoelen zijn gerelateerd aan wat kinderen gemiddeld op die leeftijd geestelijk en lichamelijk aankunnen. En er zit een duidelijke opbouw in. Als we deze volgen, weet de trainer van elke leeftijdsgroep wat zijn spelers in de jaren daarvoor al hebben geleerd.

De Jeugdopleiding is in twee hoofdgroepen opgedeeld:

 • Hoofdgroep I: de Jongens Onder 6 t/m de Jongens onder 11 (onderbouw)
 • Hoofdgroep II: de Jongens Onder 12 t/m de Jongens onder 19 (midden- en bovenbouw)

Per hoofdgroep uitgewerkt wat de focus en het doel is en wat de visie is. Tevens zijn in stukken voor de trainers de fasen en het (verdere) kader voor trainingen en wedstrijden verder uitgewerkt.

De keepers krijgen prominent aandacht binnen onze Jeugdopleiding. De keepers doorlopen hun eigen leerfasen, waarbij wordt gewerkt met de methode van Frans Hoek. Er wordt gewerkt met een leerplan vanaf de JO13-pupillen, maar met keepers van de JO8-selectie wordt al gestart met de training van basisvaardigheden.

We willen graag alle meisjes die willen voetballen een plaats bieden binnen de voetbalvereniging BVV Barendrecht. Op termijn zou Barendrecht het bolwerk voor vrouwenvoetbal moeten worden. Doel van de meisjes is om op te leiden voor het eerste vrouwenteam. Dat speelt op dit moment in de hoofdklasse. Zeer talentvolle meisjes zouden in een traject wellicht kunnen gaan aanhaken bij Excelsior/Barendrecht dat speelt op Eredivisieniveau. Gezien de huidige samenwerking tussen Excelsior en Barendrecht streven wij er naar deze meisjes die ontwikkelingsmogelijkheid aan te bieden.

Meisjes die ambitie hebben en talentvol zijn worden opgenomen in één van onze selectieteams MO19-1, MO17-1 of MO15-1&2. Doelstelling voor deze teams is spelen in de hoofdklasse (momenteel de hoogste klasse binnen de meisjesafdelingen).

Meisjes die een grotere ambitie hebben, zeer talentvol zijn en zich voetballend sneller willen ontwikkelen, kunnen in de onder- en middenbouw op basis van hun kwaliteiten worden ingedeeld in een jongensteam. Binnen Barendrecht mag er vanaf O6 tot O16 gemengd gevoetbald worden, waarbij jeugd tot en met O12 en jonger altijd gemengd voetbalt en er geen meisjesteams bestaan. Als een meisje kiest voor gemengd voetbal bij BVV Barendrecht zal zij op basis van haar niveau ingedeeld worden. Meisjesteam zijn pas mogelijk vanaf MO13 en kunnen pas georganiseerd worden als er genoeg meisjes van dat leeftijdsjaar lid zijn van BVV Barendrecht.

Meisjes die recreatief willen voetballen worden opgenomen in één van onze breedtesport teams, te weten MO19-2, MO17-2 en MO15-3. Deze teams komen uit in de 2e klasse. (laagste klasse binnen de meisjesafdelingen). Zodra een leeftijdscategorie drie of meer teams bevat, zal de selectiegroep bestaan uit het 1e en 2e team. Alle overige resterende teams vallen dan onder breedtesport.

Bij meisjes- en vrouwenvoetbal is er vaker sprake van een snellere verantwoorde doorstroming van jeugd naar senioren. In het vrouwenvoetbal spelen in veel gevallen meisjes van 16/17 jaar al in een vrouwenteam. In de hoofdklasse waar Vrouwen 1 speelt was het merendeel van de speelsters 20 jaar of jonger. Door minder fysiek verschil tussen meisjes van 16/17/18 jaar en vrouwen van 20 jaar en ouder kan vervroegde doorstroming juist goed zijn voor die meiden die sterk genoeg zijn en ook nog talentvol zijn. Daarnaast liggen kwaliteiten in een vrouwenteam vaak ver uit elkaar, waardoor een talentvolle jeugdspeelster al snel voetballend kan aanhaken. Doorstroming vanuit de jeugd naar senioren bekijken we vanaf de leeftijdscategorie O17.

Voor doorstroming binnen de jeugdcategorieën geldt hetzelfde verhaal. Binnen onze vereniging is de massa van meisjes die voetballen nog beperkt, waardoor het niveauverschil binnen teams in categorieën groot kan zijn.

In eerste instantie is bij de indeling van de teams het geboortejaar het uitgangspunt. Vanwege de minimale aantallen in elftallen is in sommige gevallen een leeftijdscategorie hoger plaatsen de enige oplossing, omdat er momenteel in de leeftijdscategorie zelf slechts drie klassen zijn, waardoor het aanbieden van niveau op maat niet altijd mogelijk en passend is in de eigen leeftijdscategorie. Daarom moet goed bekeken en afgewogen worden in hoeverre een meisje nog op haar plaats zit in haar eigen leeftijdscategorie. Dit zal bekeken en beoordeeld worden door de TJC i.o.m. het HJO.

We streven naar maximaal 15 speelsters in een team, maar zijn hierbij zeer afhankelijk van de aantallen die op dat moment beschikbaar zijn. Bij ongunstige aantallen zouden er per team afwijkende aantallen moeten worden gehanteerd.

Veel trainers/coaches bij de jeugd zijn sterk gericht op winnen. Hier is op zich niets mis mee, maar wat doen zij aan de persoonlijke voetbalontwikkeling van de jeugdspelers? In tal van publicaties wordt de gedachte ondersteund dat winst boeken in plaats van winnen het doel van de jeugdtrainers/coaches moet zijn. Dit heeft natuurlijk belangrijke implicaties voor de trainers/coaches. Jeugdtrainers/coaches en leiders moeten zich vooral bezighouden met hoe zij spelers beter kunnen maken.

Talentontwikkeling, ook in teamsporten, is allereerst een proces waarin de individuele sporter centraal staat. Een dergelijk lange termijn visie is vaak niet gebaat bij het korte termijn perspectief waarbij winnen centraal staat. Dit betekent niet dat winnen niet belangrijk is. Wedstrijdsport speel je om te winnen. Maar dat wel binnen het kader van de doelstelling spelers beter te maken. Als de wedstrijd – ongeacht het resultaat – leidt tot “leren”, komt het winnen van wedstrijden vanzelf steeds dichterbij. Spelers moeten willen winnen, de trainer/coach bepaalt de manier (o.a. de speelwijze) waarop dit gebeurt. De club heeft daarom trainers/coaches/leiders nodig die deze visie onderschrijven. Of liever, opleiders die zich willen en kunnen bezighouden met de individuele ontwikkeling van spelers.

Als voetbalopleiding zien we de jeugdspeler als voetballer, maar ook als mens. Vandaar dat er naast de voetbalactiviteiten ook andere activiteiten georganiseerd worden. Een aantal activiteiten zijn: een dartavond, E-xperience (Voetbal 2-daagse op de club met overnachting) Herfstdag, ballenjongens 1e elftal, pupil van de week.