Selectievoetbal

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen geven wij u uitleg over het selectievoetbal.

De jeugdopleiding van BVV Barendrecht is er om kinderen een veilige omgeving te bieden waar kinderen hun voetbalsport kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft BVV Barendrecht ook een prestatieve ambitie: zoveel mogelijk spelers op te leiden voor het eerste elftal van de vereniging. Binnen de selectiegroepen gaat de ontwikkeling van het individu voor die van het team, tenzij daarmee het competitieniveau van het team op lange termijn in gedrang komt (lees: promotie/ degradatie). De eindbeoordeling hiervan ligt bij de Hoofd Jeugdopleiding (HJO).

Hieronder wordt ingegaan op de specifieke elementen voor de selectiegroepen.

Met die spelers die de wil, de tijd en het talent hebben om op een effectieve wijze zeer intensief te (kunnen) werken aan hun voetbalvermogen, spelen wij prestatief voetbal in onze selectieteams. Het onderscheid met de breedtesport is de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit van de trainingen en de wedstrijden.

We selecteren spelers vooral op de volgende criteria:

 • de Technische vaardigheden om deze keuze ook altijd te kunnen uitvoeren;
 • de tactische vaardigheden (Inzicht) om altijd de juiste keuze te maken in het veld;
 • de Mentale vaardigheden om altijd op hun maximale niveau van deze vaardigheden te presteren.

Binnen BVV Barendrecht praten we dan ook over T.I.M! Dat wil niet zeggen dat overige criteria niet relevant zijn, maar voor onze club ligt in deze fase op deze drie begrippen de focus. De overige criteria zijn:

 • Fysieke vaardigheden (coördinatie, kracht en lenigheid, uithoudingsvermogen en (start)snelheid).
 • Tonen van wil om beter te worden (coachbaar, leergierig).
 • Opkomst op en inzet tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Houding en gedrag (gedraagt hij zich volgens onze normen en waarden?).
 • Communicatieve vaardigheden (is hij in staat om in contact te treden met de spelers om hem heen, deze te coachen?).

Voor spelers in selectieteams gelden daarnaast de volgende regels:

 • Zij zijn altijd inzetbaar voor alle selectieteams.
 • Zij zijn altijd aanwezig bij de activiteiten van hun team (m.u.v. ziekte).
 • Zij zijn bereid en actief bezig om hun belastbaarheid te vergroten, zoals aangereikt vanuit de medische structuur.
 • Zij houden zich aan de afspraken zoals die geformuleerd zijn in dit beleidsplan.
De ontwikkeling van selectiespelers wordt structureel gevolgd en vastgelegd in het spelersvolsysteem. Dit is de verantwoordelijkheid van de trainer/coach van het team.

De trainer/coach van de selectieteams bespreekt de stand van zaken per speler tijdens een ’10 minuten-gesprek’ met de speler en evt. ouder (ouders zijn t/m JO13 verplicht). Deze gesprekken worden tussen 15 november en 1 januari gehouden. De keepers worden door zowel trainer/coach als de keeperstrainer beoordeeld en de gesprekken vinden samen met beiden plaats.

Tijdens de gesprekken met de JO17-JO19-selectiespelers, die zijn aangemerkt als talent met potentie voor 1, wordt speciale aandacht besteed aan de mogelijkheden van de spelers om door te groeien naar de selectie. De ambitie van de speler staat hierin centraal. Bij deze gesprekken is ook de HJO aanwezig. Spelers met de potentie en ambitie voor de selectie, zullen vanaf dat moment ook intensiever gevolgd worden. De voortgang van deze spelers zal worden besproken in de TC.

N.B. In JO17-JO19 vult de spelers zelf ook het formulier in! Op deze manier krijgt je een beeld van de mate van zelfinzicht van een speler en is zo’n gesprek ook meer tweerichtingsverkeer.

We kennen een vijftal interventies om de doorstroming van spelers naar een hogere leeftijdsgroep te bevorderen.

1. Naar andere wedstrijdvorm
In de onderbouw maken de spelers de stap naar een groter veld met meer spelers. Bij de selectieteams wordt daar tijdig op ingespeeld door:

 • JO7 na de winterstop wedstrijden in 6:6 te laten oefenen (tijdens de training en in maart/april ‘echte’ wedstrijden)
 • JO9 na de winterstop wedstrijden in 8:8 te laten oefenen (tijdens de training en in maart/april ‘echte’ wedstrijden)
 • JO11 en JO12-1 na de winterstop wedstrijden in 11:11 te laten oefenen (extra activiteit).

2. Bevorderen stap jeugd naar seniorenselectie
Om de stap van de jeugd naar de senioren te verkleinen spelen wij driewekelijks met:

 • Een ‘team onder 23’ onder de leiding van de hoofdtrainer van 1. Hierin spelen spelers van 1 en JO23.
 • Een team onder 21 onder de leiding van de hoofdtrainer van JO23. Hierin spelen spelers van JO23 en JO19

Daarnaast spelen wij in dezelfde frequentie met een ‘team onder 18’ onder de leiding van de hoofdtrainer van JO19. Hierin spelen de 1e jaars JO19-spelers en JO17 spelers. De trainer van de spelers hebben inbreng over wie er in dit team meespeelt; de TC heeft uiteindelijk het laatste woord hierin.

3. Vervroegd naar hogere leeftijdsgroep
Ook binnen de BVV Barendrecht hebben we soms te maken met kinderen/spelers die in hun eigen leeftijdsgroep niet meer in een maximale leeromgeving zitten. Dan is het goed ook de discussie te voeren of het voor een bepaald talent wel goed is om hem met kinderen uit zijn eigen geboortejaar te laten blijven spelen. Om recht te kunnen blijven doen aan de missie van de vereniging dat alle spelers hun eigen top moeten kunnen halen en dus moeten kunnen trainen en wedstrijden spelen op hun eigen niveau, zal er soms een uitzondering worden gemaakt. Als een speler te bepalend/dominant is voor een team op basis van zijn technische kwaliteiten, dan is het ook beter voor de andere kinderen/spelers dat deze speler uit het team gaat. Deze kinderen/spelers komen dan zelf meer aan voetballen toe.

Voorwaarde is wel dat deze talentvolle speler zich in de basis van het standaardteam speelt. Anders gaat hij terug naar zijn eigen leeftijdsgroep. Meetrainen kan natuurlijk wel. Deze regel geldt ook voor de stap van de jeugd naar de senioren.

Aan de andere kant, ook sociaal en fysiek moet het kind klaar zijn voor deze overstap. Daarbij kan een speler ook vaak andere zaken leren in dit soort situaties, zoals meer verantwoordelijkheid nemen. En als deze keuze een effect kan hebben op promotie of degradatie voor het team dat hij achterlaat, moet ook dat effect meegewogen worden. En -last but not least – de speler moet het natuurlijk ook zelf willen.

Een en ander is ter beoordeling van de hoofdtrainers van de betreffende selectieteams en na overleg is het HJO eindverantwoordelijk.

4. Procedure meespelen van jeugd bij senioren
De desbetreffende trainer van het seniorenteam zal een verzoek indienen bij de trainer voor het meedoen van een jeugdspeler. Dit verzoek zal plaatsvinden op gebied van positie. Onderling kan dan wel worden gesproken over welke speler het beste past. Deze jeugdtrainer zal vervolgens de betreffende speler benaderen voor het meedoen bij het desbetreffende team.

Hiervoor gelden de volgende kaders:

 • Er wordt primair gekeken op positie en vervolgens op kwaliteit. Dit betekent dat wanneer de selectie een aanvaller nodig heeft, de jeugdtrainer, in samenspraak met de trainer van het seniorenteam de beste aanvaller selecteert voor de selectie.
 • De spelers die zijn aangewezen als talent voor 1, gaan in principe voor op anderen bij een verzoek vanuit JO23.
 • Spelers die als talent voor 1 zijn aangewezen, spelen in principe alleen mee met 1 en JO23.
 • In geval van problemen wordt de situatie voorgelegd aan de TC.

5. De trainingstrein
Na de winterstop komt er een proces op gang waarin spelers gaan meetrainen met een leeftijdsgroep hoger. Alle spelers met een positieve beoordeling doen daar aan mee, maar de frequentie kan per speler verschillen.

Bij selectieteams wordt functioneel gewisseld. Dat houdt in dat er niet wordt gewisseld bij toerbeurt, maar op basis van het optimale leerklimaat van spelers. Bij de JO8 t/m JO13 gebeurt dit nog voorzichtig, bij de JO13 t/m JO19 wordt hier serieus mee begonnen, bij JO17 en JO19 staat de teamprestatie centraal in het wisselbeleid.

Ter verduidelijking, dit betekent concreet het volgende:

 • Bij de selecties van JO8 t/m JO13, JO14-1, JO17-2 en JO19-2 spelen spelers net zo veel minuten (+/- marge van 5%) gedurende het seizoen, maar per wedstrijd(deel) wordt bekeken wie meer/minder speelt. Iedereen speelt echter wel minimaal een halve wedstrijd per keer.
 • Bij de JO15-1, JO17-1 en JO19-1 speelt ten alle tijde het sterkste team en staat het teamresultaat centraal, zoals dat ook bij Barendrecht 1 en 2 het geval is. Indien spelers van JO17-1 en JO19-1 vaker wissel komen te staan en resp. 40/45 minuten of minder spelen, krijgen zij de gelegenheid om te spelen in het tweede selectieteam; daar moeten zij dan wel spelen.

Overigens is ‘te laat komen’ (al is het 1 minuut!) een garantie op een plaats op de reservebank! Tenzij een speler zich tijdig telefonisch bij de trainer of leider heeft afgemeld met goede reden (is ter beoordeling trainer). En deze geldt niet als wisselbeurt.

Spelers die gewisseld worden gedurende de wedstrijd, blijven bij het team en gaan niet douchen en vervolgens langs de kant staan. Het team blijft bij elkaar; je komt als team het veld op en je verlaat als team het veld.

BVV Barendrecht heeft o.a. als doel om de jeugdspelers op zo hoog mogelijk niveau te laten spelen, waarbij de standaardteams minimaal op 2e divisie niveau spelen. Het uitgangspunt is hierbij dat zoveel als mogelijk met zelf opgeleide jeugd wordt gespeeld. Daarbij is het onze overtuiging dat iedere speler zich maximaal ontwikkelt als hij/zij op het juiste niveau speelt.

De doelstelling van interne scouting is het detecteren van spelers die in de breedtesport spelen en die voor hun ontwikkeling mogelijk in een selectieteam zouden moeten gaan spelen. Met meer dan 1000 jeugdspelers is BVV Barendrecht één van de grootste verenigingen van Nederland. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, is een goed intern scoutingsproces dus van het grootste belang.

We zetten deze in bij de breedtesportteams van JO8 – JO15. Niet meer in de bovenbouw, omdat de kans daar minimaal is dat er nog een speler loopt die niet op het juiste niveau is ingedeeld.

De criteria
Met die spelers die de wil, de tijd en het talent hebben om op een effectieve wijze zeer intensief te (kunnen) werken aan hun voetbalvermogen, spelen wij prestatief voetbal in onze selectieteams. Het onderscheid met de breedtesport is de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit van de trainingen en de wedstrijden.

We selecteren spelers vooral op de volgende criteria:

 • de Technische vaardigheden om een keuze altijd te kunnen uitvoeren;
 • de Tactische vaardigheden (Inzicht) om altijd de juiste keuze te maken in het veld;
 • de Mentale vaardigheden om altijd op hun maximale niveau van deze vaardigheden te presteren.

Binnen BVV Barendrecht praten we dan ook over T.I.M! Dat wil niet zeggen dat overige criteria niet relevant zijn, maar voor onze club ligt in deze fase op deze drie begrippen de focus.

De overige criteria zijn:

 • Fysieke vaardigheden (coördinatie, kracht en lenigheid, uithoudingsvermogen en (start)snelheid).
 • Tonen van wil om beter te worden (coachbaar, leergierig).
 • Opkomst en inzet tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Houding en gedrag (gedraagt hij/zij zich volgens onze normen en waarden?).
 • Communicatieve vaardigheden (is hij/zij in staat om in contact te treden met de spelers om zich heen, deze te coachen?).

Twee opletpunten hierbij zijn belangrijk om aan te geven.

 1. Kinderen kunnen zich op jonge leeftijd snel ontwikkelen, dus zeker bij de jongste leeftijdsgroepen veel aandacht voor de ontwikkeling van kinderen.
 2. De geboortedatum van kinderen. Bij veel selecties worden veelal ‘jongere’ kinderen niet geselecteerd omdat zij nog wat achterblijven bij de ‘oudere’ kinderen. Bij de BVV Barendrecht willen we het element van de geboortedatum meewegen bij onze keuzes.

De structuur
De interne scouting wordt bemand door het HJO, de (T)JC’s, de hoofdtrainers per leeftijdsgroep en de interne scouts. De HJO coördineert de interne scouting en stuurt de (T)JC’s aan. De interne scouts vallen direct onder het HJO. De taakomschrijving m.b.t. scouting is als volgt:

 • Systematisch spelers in wedstrijdverband zien.
 • Spelers beoordelen a.d.h.v. de criteria genoemd in het evaluatieformulier.
 • Het invullen van het evaluatieformulier voor de opvallende speler.

Het proces

Het proces bij JO12-JO15
De procedure interne scouting is als volgt:

 • De interne scouting is een doorlopend proces. Het scouten, beoordelen en evalueren van spelers vindt continu plaats.
 • De jeugdcoördinator meldt kandidaten die zijn inziens selectiewaardig zijn, bij de interne scouting, met cc naar de hoofdtrainer en cc naar de TJC van de selectie.
 • De interne scouting maakt een rapport op in Dotcomsport. Hierin wordt de speler beoordeeld a.d.h.v. zijn rol als speler in de 4 teamfuncties in de ontwikkelde speelwijze.
 • De desbetreffende speler traint vervolgens minimaal 2 activiteiten mee met de selectie.
 • De verantwoordelijke selectietrainer beoordeelt in overleg met de TJC of de stagespeler voldoet aan het niveau van de selectie/hogere trainingsgroep van zijn selectiegroep.
 • De opgevallen speler sluit vervolgens aan bij de selectie/hogere trainingsgroep of sluit weer aan bij zijn oorspronkelijke trainingsgroep (en kan evt periodiek blijven meetrainen).

Naast deze ongerichte wijze van scouten, vindt er ook gerichte scouting plaats. Dit gebeurt naar aanleiding van het overzicht van niet of onvoldoende vervulde vacatures (eerste seizoenshelft) en het overzicht van gewenste instroom van januari (2e seizoenshelft).

Het proces bij JO8-JO11
Omdat in deze leeftijdsgroepen kinderen zich snel kunnen ontwikkelen, wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd voor alle spelers van deze leeftijdsgroepen. De TJC nodigt de interne scouts uit voor deze activiteit om bij te dragen aan het detecteren van jeugdspelers die voor hun ontwikkeling in de selectie zouden moeten voetballen.

Na afloop van deze activiteit overleggen o.l.v. de TJC Selectie Onderbouw, de hoofdtrainers en de interne scouts over de spelers die opgevallen zijn en wordt er besloten of en zo ja, welke spelers worden uitgenodigd om met de selectie mee te spelen.

Binnen de Jeugdopleiding wordt actief gebruik gemaakt van video-analyse. De JO19-1 en JO17-1, JO15-1 en JO1-13 teams gebruiken deze minimaal 1x per maand. De overige selectieteams uit de JO13 t/m JO19 minimaal eens in de twee maanden.
Vanuit onze visie willen wij graag, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, alle kinderen uit Barendrecht een veilige omgeving bieden om te voetballen. Tegelijkertijd is het onze ambitie dat onze selectiespelers op hoog niveau spelen om zo in een voldoende leeromgeving te komen om de stap naar top-amateurniveau te kunnen maken. Dat vraagt om balans zoeken. In het zoeken naar deze balans maken wij onderscheid tussen de onderbouw en de midden-/bovenbouw.

De onderbouw
Voor de JO6 t/m de JO11 wordt jaarlijks een talentendag gehouden. Tevens worden schooltoernooien en KNVB-activiteiten bezocht. Spelers die bij ons prestatief willen voetballen, echt een versterking zijn, in onze regio wonen en een positief intakegesprek hebben gehad, kunnen worden toegevoegd aan de selecties. De doelstelling van onderbouwselecties is dat zij jaarlijks minimaal 22 selectiewaardige spelers, waarvan 15 in potentie top-divisiewaardige spelers (“JO13 divisie 1”), aanleveren aan de JO13-selectie. De eindbeoordeling hiervoor ligt bij de Technische Commissie Jeugd en de hoofdtrainer JO13-selectie.

De midden- en bovenbouw
Veelal lukt het niet om vanuit de reguliere aanmeldingen en doorstroom alle posities binnen deze selectieteams kwalitatief op het juiste niveau in te vullen. Dan is het zo dat, onder strikte voorwaarden, voor die positie(s) een speler van buiten de vereniging mag komen. Onze selectiespelers worden er namelijk niet beter van als zij gaan spelen met spelers die niet het niveau aan kunnen en bij spelers die doorlopend boven hun niveau moeten acteren gaat dit vaak ten koste van de spelvreugde. Op deze wijze borgen we dat al onze spelers ook op het niveau blijven spelen waarop ze zich kunnen ontwikkelen.

De norm voor spelers van buitenaf is dat:

 • Zij een echte versterking zijn voor het team op posities die onvoldoende zijn ingevuld.
 • Zij graag bij BVV Barendrecht willen voetballen (‘geen gelukszoekers’).
 • Zij qua gedrag passen bij de club.

Vanaf het moment dat zij zijn toegelaten, zijn zij volwaardig lid van de BVV met dezelfde rechten en plichten.

Om dit alles goed te laten verlopen wordt een zorgvuldig proces doorlopen, dat hieronder staat uitgeschreven.

Inventarisatie en toetsing instroombehoefte

 1. In de winterstop wordt, per geboortejaar, een overzicht gemaakt van de potentiële selectiespelers voor het komend seizoen. Dit gebeurt door de hoofdtrainer, in samenspraak met de TJC en het HJO.
 2. Op basis hiervan wordt onderbouwd aangegeven of er behoefte is voor gerichte versterkingen; en zo ja, voor welke posities. Hiervoor geldt beleidsmatig een maximum van 3 spelers per geboortejaar. Uitzonderingen hierop kunnen alleen worden toegestaan via het bestuur.
 3. Deze aanvraag gaat via het bestuurslid Technische Zaken naar het bestuur.

Inventarisatie en toetsing potentiële instroom

 1. Voordat stagespelers gaan meetrainen of spelen wordt een potentiele stagespeler met zijn (voetbal)achtergrond door de hoofdtrainer van de betreffende leeftijdscategorie via de mail aangemeld bij de Manager Jeugdopleiding Facilitair.
 2. De criteria waaraan een potentiele stagespeler moet voldoen zijn:
  • Posities die niet of slecht bezet zijn.
  • De stagespeler moet direct een meerwaarde hebben binnen het team en tot de sterkhouders van het 1e selectieteam behoren.
  • De stagespeler moet graag bij de BVV willen voetballen en qua gedrag passen bij de normen en waarden binnen onze club, dit kunnen beargumenteren en tijdens het intakegesprek moet blijken dat hij niet voor 1 jaar (gelukszoekers) komt. Een pré kan ook zijn als hij bereid is bij andere activiteiten binnen de club te willen helpen en/of kan aantonen dit bij een vorige club ook al te hebben gedaan.
 3. Na akkoord van HJO wordt er vervolgens met de stagespeler voor de eerste activiteit een intakegesprek ingepland waar iemand van de TC jeugd bij aanwezig is.
 4. Er wordt een duidelijke afspraak gemaakt met de stagespeler over de frequentie en duur van de stageperiode.
 5. De beoordeling of een speler een echte versterking is voor die positie waarvoor wij zoeken ligt bij de hoofdtrainer, maar moet altijd getoetst worden door een lid van de TC Jeugd.
 6. Na afloop van de stage zal er door de hoofdtrainer een onderbouwd advies worden opgemaakt en deze zal hij voorleggen aan de TC jeugd. Deze zal op basis van het advies een besluit nemen.
 7. Voordat een stagespeler definitief wordt aangenomen zal het bestuurslid Technische Zaken worden geïnformeerd.

Eventuele vragen van derden over de invulling en uitvoering van het selectie- en/of scoutingproces graag naar HJO of de TJC’s doorzetten.

Het is gedurende deze fase niet wenselijk dat er over de (vertrouwelijke) conceptoverzichten van deze groepen met derden wordt gecommuniceerd.

Indien spelers van Barendrecht worden benaderd voor activiteiten buiten de club, dat al doen of daar zichzelf voor aanmelden, geldt het volgende beleid.
 • Over deelname aan een voetbalschool moet BVV altijd vooraf geïnformeerd worden. Indien er wedstrijden zijn met deze voetbalschool, moet per wedstrijd vooraf toestemming gevraagd worden door de betreffende speler aan de hoofdtrainer.
 • Voor activiteiten van de KNVB verlenen wij, in principe, altijd onze toestemming.
 • Voor activiteiten van een BVO verlenen wij, in principe, onze toestemming, mits dit niet structureel ten koste gaan van een voetbalactiviteit van Barendrecht. De periode waarin wij toestemming geven voor deze stage is beperkt van 1 januari tot en met 31 mei.
 • Voor een incidentele activiteit van een andere amateurvereniging verlenen wij, in principe, onze toestemming, mits dit niet ten koste gaat van een voetbalactiviteit van Barendrecht.
 • Voor structurele activiteiten van andere amateurvereniging verlenen wij, in principe, geen toestemming. De periode waarin wij toestemming geven voor deze stage is beperkt van 1 januari tot en met 31 mei.

Communicatie met KNVB en Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) lopen altijd via de HJO, de TJC’s of het bestuurslid technische zaken.