Pedagogisch beleid

De informatie op deze pagina is onderdeel van het jeugdbeleidsplan van BVV Barendrecht. In dit deel vertellen geven wij u uitleg over het pedagogisch beleid.

Als voetbalvereniging zijn wij, vanwege onze maatschappelijke functie voor onze jeugdleden ook een plaats waar enige mate van opvoeding plaatsvindt. Iedere sociale omgeving waarin jongeren zich bevinden, oefent namelijk invloed op hen uit, negatief of positief. Elke sociale omgeving schept mogelijkheden tot leren, bewust en onbewust. Sport vormt daarop geen uitzondering. Door het beoefenen van sport doen jongeren specifieke ervaringen op en leren zij nieuwe handelingsmogelijkheden kennen. Zij leren niet alleen vaardigheden om hun sport goed uit te kunnen oefenen en de regels en normen die daar bij horen, zij leren ook, vaak meer ‘impliciet’ dan ‘expliciet’ de achterliggende waarden.

Vanuit BVV Barendrecht hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • We willen dat onze spelers zich veilig voelen en graag naar de club komen.
  • We willen dat er een goede sfeer is tijdens de trainingen, wedstrijden en in de kleedkamers.
  • Plezier hebben is het uitgangspunt. We belonen goed gedrag en goede acties op het veld. We letten niet alleen op winnen, maar zowel de voetbalontwikkeling als de sociale en morele ontwikkeling van de kinderen krijgen aandacht.
  • Omdat we allemaal anders zijn, willen we in onze benadering rekening houden met die verschillen. We letten er goed op dat ieder op eigen niveau kan presteren: bij bijzonderheden als ADHD, hoogbegaafdheid, autisme vragen we deskundigen advies hoe deze kinderen zo goed mogelijk te benaderen en begeleiden.
  • Alle stafleden die met jeugd werken, hebben een VOG.
  • Jeugdspelers worden actief enthousiast gemaakt om te helpen bij jeugdactiviteiten om zo ook te groeien in het ervaren in het nemen van verantwoordelijkheden.

Binnen de sport komt ook steeds meer erkenning voor het belang van mentale vaardigheden van sporters. Mentale vaardigheden die ervoor zorgen dat spelsituaties niet als frustrerend, maar als motiverend worden ervaren, ook als het even minder goed gaat of als het lastig is. Bij BVV Barendrecht vinden we deze mentale vaardigheden van belang, het leert spelers om te leren en het leert ze om met tegenslagen om te gaan. Dat is van cruciaal belang bij sporters. Wij willen graag dat spelers en speelsters met plezier naar de training en wedstrijden komen, dat ze voetballen niet eenzijdig als druk ervaren om te presteren, maar ook als mogelijkheid om te leren en dat ze dat lang volhouden.

Dit alles schept een verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor de pedagogische kwaliteit en voor het benutten van de pedagogische mogelijkheden die je als sportclub hebt. Anders gezegd: de maatschappelijke functie die BVV Barendrecht heeft, het bieden van een veilige omgeving aan kinderen om hun hobby uit te oefenen, impliceert een pedagogische opdracht voor de trainers/coaches van BVV: “het hebben van een positieve, constructieve basishouding, gericht op het leerproces én met de focus op het vergroten van het zelfvertrouwen van ieder kind.” Zodat er een optimaal leerklimaat wordt gecreëerd waarin kinderen met plezier hun sport kunnen beoefenen en de mogelijkheid krijgen hun eigen voetbaltop te halen.

De pedagogische basishouding die BVV Barendrecht vraagt van trainers/coaches bestaat uit drie pijlers.
  1. Goed voorbeeld doet goed volgen
  2. Wat je aandacht geeft, groeit
  3. Een goede relatie trainer-kind motiveert

Deze zijn verder uitgewerkt in het werkdocument.

Samengevat is de basishouding van een BVV-coach positief, stimulerend en constructief, hij geeft daarmee zelf het goede voorbeeld en is gefocust op de dingen die goed gaan. Op deze manier werkt hij aan een goede, motiverende relatie met de kinderen en een optimaal leerklimaat waarin kinderen hun eigen voetbaltop kunnen halen.

Dit alles geeft ook verwachtingen aan spelers, onder andere op het gebied van gedrag. Ook deze staan verder uitgewerkt in het werkdocument.

Een ander onderdeel van deze pijler is het vergroten van de mentale weerbaarheid van onze selectiespelers door het bijbrengen vaneen groeimindset. Dit aspect verdient wellicht extra uitleg. Een groeimindset staat tegenover een statische mindset. Een statische mindset betekent dat uitgegaan wordt van een zwart-wit indeling: spelers zijn goed of zijn niet goed. Een groeimindset betekent dat spelers kunnen veranderen, dat ze kunnen groeien.

Een ander onderdeel van deze pijler is het vergroten van de mentale weerbaarheid van onze selectiespelers. Het aspect “Mentale weerbaarheid” verdient wellicht extra uitleg. Sommige spelers kunnen slecht tegen weerstand en tegenslag, Zij blijven dan hangen in hun teleurstelling, met als gevolg dat hun prestaties, de prestaties van het team en daardoor het teamresultaat de dupe hiervan worden.

Van belang voor de groeimindset is dat de trainers spelers ook op een specifieke manier coachen en trainen. Het gaat er om dat spelers tijdens trainingen en tijdens wedstrijden zaken uit durven proberen die ze lastig vinden. Het is het durven van dit soort zaken dat gewaardeerd wordt. Op deze manier zullen spelers in toenemende mate leren. Een lastige situatie is dan een situatie die veel leermogelijkheden biedt. Op deze wijze wordt de druk ook beter hanteerbaar gemaakt. Spelers die zich een groeimindset eigen kunnen maken zullen zichzelf voortdurend willen verbeteren en zien moeilijke situatie als de mogelijkheid om dat te doen.

Onder goede begeleiding van de trainer moeten spelers elkaar ook op deze inzet en focus aanspreken. Aan de trainer de taak om niet alleen aan te geven ‘dat’ en ‘wat’ een speler moet verbeteren, maar ‘hoe’ dat gedaan moet worden. Dit kan vastgelegd worden in een persoonlijk ontwikkelplan. In een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) wordt d.m.v kleine haalbare stappen gewerkt aan een groter doel. Aan oudere selectiespelers de taak om hier ook over mee te denken en een POP opstellen en zich te richten op het uitvoeren van dit plan.

Gedurende de hele jeugdopleiding moet hier veel aandacht voor zijn. Dat doen we door al vanaf de jongste leeftijd aan een groeimindset te werken en de trainers door begeleiding en workshops de mogelijkheid te geven om zich op dit vlak te ontwikkelen. De wijze waarop spelers een groeimindset ontwikkelen in de trainingen en tijdens de wedstrijden is dus een zeer belangrijk selectiecriterium binnen de jeugdopleiding van BVV Barendrecht.

Om deze groeimindset te realiseren is een bepaalde houding van de trainers cruciaal. Om trainers hierin te begeleiden hebben we bij BVV Barendrecht een programma ontwikkeld dat onder meer gebaseerd is op het werk van Bram Heuvingh en Marco van der Heide, Carol Dweck en Bram Meurs. In het programma dat voor de trainers is ontworpen, werken wij aan een dergelijke mindset. Dat doen we door de trainers meer inzage te geven in de groeimindset, door de groeimindset te vertalen in “5 tips voor de trainer”, door ze een coachingsformulier aan te bieden en door middel van observatie door peer review. Ook zullen er periodiek aantal workshops/masterclasses worden verzorgd van experts op dit vlak.

Het op een “fatsoenlijke” manier omgaan met elkaar van spelers, het kader van de club en ouders draagt er wel degelijk toe bij dat het leerklimaat voor jeugdspelers zo optimaal mogelijk is. Het streven is de spelers een leidraad te bieden, die hen helpt de gedachte van “Respect en Sportiviteit” uit te dragen. De commissie Positiviteit, Respect en Sportiviteit is een groot initiator in deze en voert regelmatig overleg met het HJO en de TJC’s hoe men “Respect en Sportiviteit” binnen de BVV Barendrecht gestalte kan blijven geven.