Gedragsregels

Binnen BVV Barendrecht hechten we veel waarde aan onze vijf basiswaarden: plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit. Deze basiswaarden zijn vertaald in een aantal gedragsregels voor onze leden. Wanneer een lid of ouder/begeleider/vrijwilliger zich niet houdt aan de gedragsregels worden correctieve maatregelen genomen. Bij jeugdspelers worden de ouders ingelicht.

Naast onze normen en waarden, hecht BVV Barendrecht veel waarde aan het bieden van een veilige omgeving voor al onze leden en bezoekers. Daarom is er voor vrijwilligers en (betaalde) medewerkers van BVV Barendrecht een aanvullende gedragscode van toepassing. Een intakegesprek, het ondertekenen van gedragscode en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zijn onderdeel van het aannamebeleid van BVV Barendrecht.

Met actieve naleving van onze normen en waarden en de gedragscode streven we ernaar dat alle leden veilig kunnen sporten en leden en supporters van de BVV tevreden zijn en veel plezier hebben, er weinig gele/rode kaarten zijn, geen wedstrijden moeten worden gestaakt en dat iedereen de normen en waarden kent. Zo leveren we een actieve bijdrage aan een betere maatschappij.

Download hier een totaaloverzicht van de gedragsregels binnen BVV Barendrecht

Voor iedereen bij BVV Barendrecht gelden de volgende algemene gedragsregels:
 1. Respect voor anderen is belangrijk. Onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 2. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar! Binnen BVV Barendrecht is de voertaal Nederlands, dus wordt er Nederlands gesproken en geschreven.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is zelf aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. Na gebruik van de accommodatie (velden en kleedkamers) worden deze netjes achtergelaten.
 5. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden.
 6. Het gebruik van drugs is verboden. Roken binnen de gebouwen, in de kleedkamers en op de velden is eveneens verboden.
 7. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 8. We zijn een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent) scheidsrechters. Bij uitwedstrijden zijn we een goede gast.
 9. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 10. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert meldt dit bij de door de club voor dit doel aangestelde persoon of commissie. Dit kan zowel een leider, trainer of groepscoördinator zijn, als ook direct bij de commissie normen en waarden of de vertrouwenscommissie. Deze vervullen in deze een soort van “filterfunctie” richting het bestuur.
 11. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 12. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.

Naast deze algemene gedragsregels zijn er aanvullende gedragsregels voor verschillende groepen. Hierbij onderscheiden we de volgende doelgroepen: jeugdspelers, ouders/verzorgers, jeugdleiders, bestuurders, scheidsrechters/wedstrijdleiders en toeschouwers. Deze gedragsregels zijn hieronder te vinden en/of op te vragen bij de commissie normen en waarden.

Aanvullende gedragsregels voor jeugdspelers

 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jij zelf de verliezer bent.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
 • Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.; de leiders zijn bevoegd om passende maatregelen te nemen indien noodzakelijk.

Aanvullende gedragsregels voor jeugdleiders / trainers

 • Wees redelijk in eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 • Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren, ouders en toeschouwers; handel als zodanig.
 • Zorg voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders.
 • Leer spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 • Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
 • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
 • Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
 • Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd. Leer spelers voetballen op een positieve manier door spelers te waarderen en te belonen.
 • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
 • Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
 • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

Aanvullende gedragsregels voor ouders / verzorgers

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Steun uw kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Moedig uw team aan, maar bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • Maak problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator of met het bestuur.
 • Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor BVV Barendrecht. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging!

Aanvullende gedragsregels voor bestuurders

 • Schep voorwaarden voor een aantrekkelijk sportklimaat binnen uw vereniging.
 • Zorg voor veiligheid op het complex, dat maakt een veilige sportomgeving.
 • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding, etc.
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

Aanvullende gedragsregels voor scheidsrechters / wedstrijdleiders

 • Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
 • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. Leg de fout uit aan de overtreder.

Aanvullende gedragsregels voor toeschouwers

 • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini prof sporters.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, etc.
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
 • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
 • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
De commissie Positiviteit, Respect en Sportiviteit maakt onderscheid tussen voetbaltechnische incidenten en niet-wedstrijdgerelateerde incidenten:
 • Voetbaltechnische incidenten.
  Bij incidenten tijdens een wedstrijd wordt in eerste instantie de zaak door de desbetreffende scheidsrechter aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie van de KNVB door het invullen van het wedstrijd- en strafformulier. De commissie Normen en Waarden past, op basis van de aard van de overtreding en de melding, daar waar nodig, preventief beleid toe en gaat eventueel over tot aanvullend sanctioneren. De commissie beoordeelt bij voetbaltechnische incidenten altijd of er sprake is van opzet of andere omstandigheden.
 • Niet wedstrijd gerelateerde incidenten.
  Onder niet wedstrijdgerelateerde incidenten vallen alle incidenten waarbij sprake is van overtreding van de vastgestelde gedragsregels. Dit zijn incidenten van een ieder waarop dit reglement van toepassing is, tijdens, voor of na verenigingsactiviteiten in de breedste zin van het woord. Dit geldt vanaf het omkleden voor of na de wedstrijd/training tot en met de gedragingen tijdens vervoer van en naar uitwedstrijden en alle andere activiteiten georganiseerd door BVV Barendrecht.

Verschil tussen uitsluiting en schorsing

Als een speler is uitgesloten van deelname aan wedstrijden wordt in de volksmond vaak de term „schorsen‟ gebruikt. Er is echter een wezenlijk verschil tussen een uitsluiting en een schorsing:

 • Uitsluiting.
  Bij een uitsluiting mag iemand voor een aantal wedstrijden of een bepaalde periode niet deelnemen aan wedstrijden. Dit houdt in dat de betrokkene voor geen enkel team mag uitkomen (dus niet speelgerechtigd is) tot en met de datum waarop het team/elftal, waar de betrokken speler de straf heeft „opgelopen‟, dat aantal bindende wedstrijden heeft gespeeld.
 • Schorsing.
  Bij een schorsing mag iemand voor een bepaalde periode niet deelnemen aan wedstrijden en géén functie binnen de vereniging en/of de KNVB bekleden.

Beroepsmogelijkheid

Tegen de strafopleggingen m.b.t. berisping, uitsluiting van wedstrijden en schorsing in uitvoering van activiteiten of functie, bestaat geen beroepsmogelijkheid. De uitspraak van de commissie Positiviteit, Respect en Sportiviteit is bindend.

Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren bij overtreding van de vastgestelde gedragsregels. Daarvoor kan het meldingsformulier worden gebruikt.

Wanneer melden?

Kleine conflicten worden in eerste instantie altijd één op één opgelost en hoeven niet bij de commissie terecht te komen, tenzij één van de partijen een verzoek tot behandeling indient. Bij twijfel bij interne behandeling, wordt de expertise van de commissie gevraagd.

Ongewenst gedrag

Bij ernstige vormen van ongewenst gedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreders er, al dan niet structureel, blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor de opgelegde maatregelen door trainers/leiders, wordt overgegaan tot melding aan de commissie Normen en Waarden volgens onderstaande procedure.

Bij een directe rode kaart dient de leider/trainer van BVV Barendrecht altijd melding te doen aan de commissie Normen en Waarden.

Meldingsprocedure

 • Een ieder kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en BVV Barendrecht.
 • Het incident dient schriftelijk, of per e-mail bij de commissie te worden ingediend via het meldingsformulier. Alleen op deze wijze ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.
 • De meldingsformulieren zijn ook verkrijgbaar in de commissiekamer. Formulieren kunnen worden verzonden per e-mail of worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde postvakje in de commissiekamer.
 • Afhankelijk van de aard van het incident en/of conflict wordt bepaald of betrokkene door de commissie wordt uitgenodigd.
 • Bij behandeling door de commissie wordt altijd hoor en wederhoor toegepast. Een jeugdlid dient altijd te worden vergezeld door ouder(s)/verzorger(s).
 • Aan de uitnodiging van de commissie dient gehoor te worden gegeven, bij afwezigheid wordt de casus bij verstek behandeld. Bij ongeoorloofde afwezigheid zal de commissie een hogere straf opleggen.
 • Alle uitspraken worden schriftelijk vastgelegd, mede gedeeld aan betrokkene(n) (schriftelijk of per e-mail) en in dossier opgeslagen.
 • Bij niet nakomen van de opgelegde sanctie(s) zal deze opschuiven dan wel vermeerderen, of vindt heroverweging van de sanctie plaats.
Met betrekking tot (signalering van) grensoverschrijdend gedrag is een aparte pagina over sociale veiligheid binnen BVV Barendrecht beschikbaar.